Walny Zjazd Sprawozdawczy PZTS

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem, zwołuje w dniu 16 listopada 2020 roku. Zebranie odbędzie się w trybie online na podstawie paragrafu 19 punkt 2 statutu o godzinie 20.30 w pierwszym terminie a o 21.00 w drugim terminie.

Proponowany porządek zjazdu:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 6. Przedstawienie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Sprawozdania Zarządu,
  b. Komisji Rewizyjnej
 8. Wolne wnioski i dyskusja
 9. Zakończenie Zebrania

Prezes PZTS Adam Zięciak