Pakiet wsparcia dla klubów PZTS

Ogłoszenie naboru wniosków w zakresie udzielania pomocy finansowej członkom zwyczajnym w formie dofinansowania z majątku Pomorskiego Związku Tańca Sportowego

  1. Ogłasza się nabór wniosków w formie konkursu ofert o przyznanie dofinansowania przeznaczonego na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności i wsparcia na przyszłość („Pakiet wsparcia dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS”).
  2. Regulamin Pakietu wsparcia dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS dotyczący naboru wniosków, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  3. Powołuje się trzyosobową komisję merytoryczną do oceny wniosków o dotację, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów działalności klubu w składzie:
    – przewodniczący:
    – członkowie:
  4. Zasady działania komisji merytorycznej określone zostały w Regulaminie Komisji merytorycznej do oceny wniosków w ramach „Pakietu wsparcia” dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Do pobrania: