Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego PZTS

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem par.20 pkt. 3d, zwołuje w dniu 6 czerwca 2021 roku w Rumi przy ul. Gdyńskiej 47 o godzinie 11.30 w pierwszym terminie a o 12.00 w drugim terminie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.

Proponowany porządek zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór Prezydium Zjazdu (1 do 3 osób)
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (1 do 3 osób)
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Odczytanie sprawozdań
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Sprawozdania Zarządu,
  b. Komisji Rewizyjnej
 8. Absolutorium ustępujących władz
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Wybór Zarządu (5 do 9 osób)
  b. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 do 5 osób)
 10. Zakończenie Zjazdu Pomorskiego Związku Tańca Sportowego