PZTS uchwała 01/09.2022 WZS PZTS 2022 – online

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem, zwołuje w dniu 3 października 2022 roku. Zebranie odbędzie się w trybie online na podstawie par 19 pkt 2 statutu o godzinie 21.45 w pierwszym terminie a o 22.00 w drugim terminie.

Proponowany porządek zjazdu:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór i powołanie Przewodniczącego i Protokolanta
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Sprawozdania Zarządu,
b. Komisji Rewizyjnej
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie Zebrania